Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Iveta Bebriša

Iveta Bebriša

projektu vadītāja - pētniece

institūtā strādā kopš: 2006
pētnieciskās intereses: nodarbinātības politika, dzimumu līdztiesība, sabiedrības sociālā integrācija, reliģijas socioloģija, veselības socioloģija, pētījumu metodes socioloģijā

Izglītība
2005 - 2007

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte,
maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

2001 - 2005

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1998 - 2001 Valmieras Valsts ģimnāzija
Darba pieredze
No 2006 Projektu vadītāja - pētniece, nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"
2010-2012 Pētniece ESF projektā "Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa", Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības bilingvālās izglītības īstenošanai izpēte (2013)
Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums (2010-2014)
Kvalitatīvs pētījums par novēlotas vēža diagnostikas iemesliem (2011-2012)
Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā (2012)
Kolorektālā vēža skrīninga pilotpētījums Latvijā (2010-2012)
Norvēģijas tēla pētījums Latvijā (2012)
Darba tiesību problēmjautājumu izpēte nedeklarētās nodarbinātības gadījumos un darba tiesību aizstāvības rīcībstratēģiju modelēšana (2011)
Pētījums "Pārskats par NVO sektoru Latvijā" (2011)
Kvalitatīvs pētījums par vēža skrīninga apmeklēšanu motivējošiem un kavējošiem faktoriem (2010-2011)
Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde (2010)
Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana (2009)
Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā (2009)
Valsts programmas "Čigāni (romi) Latvijā" 2007.-2009. gadam ietekme uz Latvijas čigānu (romu) kopienu (2008) 
Teātru apmeklējuma noteicošie faktori un mērķauditorijas identificēšana (2008)
Kritiskās domāšanas pieejas izmantošana izglītības sistēmā - ietekme un efektivitāte Latvijā (2008)
Valsts svētki un svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)
Izglītības izmaksu ietekme uz skolēnu atbiršanu pamatskolās (2007)
Pētījums par pedagogu tālākizglītības organizēšanas un pārraudzības sistēmu Latvijā un ES valstīs (2007)
Pētījums par pedagogu profesionālās karjeras attīstību ES valstīs un Latvijā (2007)
Jauniešu informētība par darbu ārzemēs un cilvēku tirdzniecības riskiem (2007)
Skolēnu atbiršana pamatskolās. Problēmas risinājumi (2006-2007)
Dzimumu lomu reprezentācija pusaudžu žurnālos (EQUAL projekts “Atvērtu darba tirgu sievietēm”, 2006)
Pētījums par cilvēktiesībām Latvijā (2006)
Integrācijas prakse un perspektīvas (2006)
Uzņēmējdarbības vide Latvijā (2006)
Jauniešu attieksme pret reliģiskiem jautājumiem (2005)
Publikācijas
Zepa B., Šūpule I., Ķešāne I., Lulle A., Hazans M., Žabko O., Bebriša I., Krastiņa L. (2009) Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-215
Zepa B., Kļave E., Žabko O., Krastiņa L., Bebriša I., Jansone Z., Vaivode L., Beriņa L. (2008) Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte. Baltic Institute of Social Sciences. lpp. 1-172.
Bebriša I., Ieviņa I., Krastiņa L. (2007) Skolēnu atbiršana pamatskolās Problēmas risinājumi. Zin.red. B.Zepa. Baltic Institute of Social Sciences. lpp. 1-117
Zepa B., Šūpule I., Krastiņa L., Ķešāne I., Grīviņš M., Bebriša I., Ieviņa I. (2006) Integrācijas prakse un perspektīvas. Baltic Institute of Social Sciences. Rīga, lpp. 1-250.
Dalība profesionālās organizācijās
Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) biedre

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design