Jaunumi
Par BISS
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Pētījumi

Gads: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2003-2005 | 2000-2002 | 1996-1999 |

| 2012

  Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū Rīgā 
Gads: 2012
Pasūtītājs: Rīgas Domes Labklājības departaments

Pētījums notiek kopš 2006. gada starptautiska atkarības profilakses projekta „Jaunatne Eiropā: Jaunatne un labklājība” ietvaros un tā mērķis ir izvērtēt atkarības izraisošo vielu pamēģināšanas un lietošanas izplatības tendences un dinamiku, brīvā laika pavadīšanas ieradumus (t.sk., IKT tehnoloģiju lietošanas ieradumus un intensitāti), attiecības ar vecākiem u.tml., noskaidrojot dažādu riska un aizsargājošo faktoru ietekmi uz 15 – 16 gadus veciem Rīgas vispārizglītojošo skolu 9. un 10. klašu skolēniem. Metode un mērķa grupa: Rīgas vispārizglītojošo skolu 9.-10. klašu skolēnu kvantitatīva aptauja, veicot anketēšanu skolās (N=2800). Pētījuma atskaite

 Iedzīvotāju aptaujas - administratīvo procedūru novērtējums 
Gads: 2010-2014
Pasūtītājs: Valsts kanceleja
Pētījums tiek veikts sadarbojoties ar SIA "Socioloģisko pētījumu institūts"

Pētījuma mērķis ir iegūt Latvijas iedzīvotāju, t.i. pilngadīgu fizisko personu, kā arī NVO viedokli par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar publisko pakalpojumu saņemšanu, to sarežģītības pakāpi un radītajām administratīvajām izmaksām.

2010. gadā veikta administratīvo procedūru veselības, sociālo pakalpojumu un iekšējās drošības jomā izpēte, aplūkojot tādas procedūras, ar kurām ikdienā jāsaskaras iedzīvotājam, ietverot gan valsts, gan pašvaldību līmenī organizētās administratīvās procedūras, tai skaitā, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ģimenes ārstu un ārstu speciālistu pakalpojumi, stacionārie pakalpojumi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi, invaliditātes statusa piešķiršana, pašvaldību sociālie pabalsti, dzīvesvietas deklarēšana. Kopumā tika novērtētas vairāk kā 18 administratīvās procedūras. Aktivitātes: 9 fokusa grupu diskusijas, iedzīvotāju aptauja (N=2000) un NVO administratīvo procedūru izpēte, veicot NVO elektronisko aptauju. Rezultātu atskaite

2011. gadā veikta administratīvo procedūru izglītības, nodokļu nomaksas un īpašumtiesību kārtošanas (kustamā un nekustamā īpašuma iegāde un uzturēšana) administratīvo procedūru izpēte.  Aktivitātes: 9 fokusa grupu diskusijas, iedzīvotāju aptauja (N=2000), kā arī papildizlases aptauja saimnieciskās darbības veicēju (pašnodarbināto personu) apakšgrupā. Rezultātu atskaite

2012. gadā veikta administratīvo procedūru veselības, sociālo pakalpojumu un iekšējās drošības jomā izpēte (rezultāti salīdzināti ar 2010. gada aptaujas rezultātiem). Aktivitātes: 9 fokusa grupu diskusijas, iedzīvotāju aptauja (N=2000), papildizlases aptauja mednieku apakšgrupā, kā arī NVO aptauja. Rezultātu atskaite

  Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā 
Gads: 2012
Pasūtītājs: Valsts kanceleja

Pakalpojums: izstrādāt administratīvo prasību analīzi un uzraugošo institūciju darbības novērtējumu veselības aprūpes pakalpojumu jomā, lai izstrādātu priekšlikumus, kā vienkāršot administratīvās procedūras un samazināt administratīvo slogu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem, kā arī optimizēt veselības pakalpojumu sniedzējus kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbību. Aktivitātes: normatīvo aktu analīze attiecībā uz regulējumā noteiktajām prasībām veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un personāla piesaistīšanai; veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju primārās un sekundārās veselības aprūpes jomā strukturētās padziļinātās intervijas; profesionālo biedrību un asociāciju pārstāvju strukturētās padziļinātās intervijas; veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gadījumu izpēte; kontrolējošo un uzraugošo institūciju darbības analīze (audits); aptieku pakalpojumu sniedzēju elektroniskā aptauja (N=125). Pētījuma atskaite

 Pētījums par Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā izstrāde 
Gads: 2012
Pasūtītājs: Dobeles novada pašvaldība

Pētījuma uzdevums bija sniegt Eiropas Savienības fondu apguves un citu finanšu instrumentu (Latvijas valsts, ārvalstu finanšu instrumentu, piemēram, Klimata pārmaiņu finanšu instruments, ES Mūžizglītības programmas u.tml.) izmantošanas kapacitātes novērtējumu Dobeles novadā. Aktivitātes: Līdzšinējās ES fondu apguves un citu finanšu instrumentu izmantošanas izvērtējums pašvaldības līmenī; ES fondu apguvē un citu finanšu instrumentu izmantošanā iesaistīto mērķa grupu un sociālo partneru pieredzes un viedokļu izpēte, balstoties uz padziļinātajām intervijām un fokusa grupu diskusijām; ieteikumu izstrāde Dobeles novada pašvaldībai ES fondu apguves un citu finanšu instrumentu izmantošanas veicināšanai. Pētījuma atskaite

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design