Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

Par BISS

 Kas ir BISS?

BISS jeb nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” ir privāta bezpeļņas pētnieciska institūcija, kuras mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, un tā galvenās aktivitātes ir saistītas ar sociālpolitisku pētījumu veikšanu un zinātniski pamatotas informācijas izplatīšanu Latvijā.

BISS ir dažādu pētniecisko projektu iniciators un īstenotājs, izvēloties tēmas, kas ir aktuālas Latvijas sociālajai un politiskajai dzīvei, un meklējot tos aspektus, kuru nav pietiekami izvērsti vai analizēti līdzšinējos pētījumos. BISS piedāvā pilnu pakalpojumu kompleksu – pētījuma plāna izstrādi, tā īstenošanu un konsultācijas.

Pēdējo gadu laikā BISS īsteno vairākus apjomīga budžeta zinātniskus pētījumus par sabiedrības integrāciju, izglītības politiku un tās reformu un darba tirgus aspektiem. Balstoties uz veikto pētījumu un politikas analīzes bāzes, BISS izstrādā ieteikumus politikas veidotājiem un visu līmeņu politikas īstenotājiem, kā arī nodrošina to komunikāciju ieinteresētajām pusēm, sociālajiem partneriem un sabiedrībai, tādējādi iesaistoties lēmumu pieņemšanā dažādās valsts, reģionālās un pašvaldību politikas jomās, kā arī sabiedrības dzīves kvalitātes sekmēšanā. 

 Mūsu pieredze

Līdz 2004. gada rudenim BISS valde un citi vadošie darbinieki strādāja BO SIA „Baltijas Sociālo zinātņu institūts” (2000-2004) un Baltijas Datu nama Akadēmisko pētījumu nodaļā (līdz 2000. gadam).

BISS valdes loceklei Dr. soc., Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesorei Brigitai Zepai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze pētījumu veikšanā Latvijā. Vadošie BISS darbinieki socioloģisko pētījumu jomā strādā jau vairāk nekā 10 gadus.

 BISS galvenās pētnieciskās aktivitātes

 • sabiedriskās politikas analīze: BISS ir veicis virkni sabiedriskās politikas analīzes projektu, kas skar nozīmīgākos Latvijas sociālās un politiskās dzīves jautājumus: sabiedrības integrācija, valsts valodas lietošana, bilingvālā izglītība, veselības reforma, administratīvās procedūras un to radītais slogs. Nozīmīgākie pētījumi pēdējos gados: "Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā" (2012); "Iedzīvotāju aptaujas – administratīvo procedūru novērtējums" (2010-2014).

 • etniskās un sociālās integrācijas jautājumi: jau kopš 1991. gada vadošie BISS pētnieki ir veikuši pētījumus sabiedrības integrācijas jautājumos. To skaitā ir tādi pētījumi kā "Ceļā uz pilsonisku sabiedrību" (1. vilnis - 1997/1998, 2. vilnis - 2000/2001); "Valoda" (1996-2008); "Jaunpilsoņu aptauja" (2001); "Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija" (2004); "Cittautiešu jauniešu integrācija Latvijas sabiedrībā izglītības reformas kontekstā" (2004); "Sabiedrības integrācijas stratēģijas veidošana, balstoties uz ekonomiskā faktora ietekmes novērtējumu" (2004); "Etnopolitiskā spriedze Latvijā: risinājuma meklējumi" (2005); "Invalīdu ratiņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū" (2006); "Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū" (2006); "Integrācijas prakse un perspektīvas" (2006);  "Valsts svētki un to svinēšana sabiedrības vienotībai" (2007-2008); "Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana" (2009); "Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā" (2009); "Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas rokasgrāmata" (2011); "Etniski heterogēnas pirmsskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības bilingvālās izglītības īstenošanai izpēte" (2013).
 • programmu un projektu novērtēšanas pētījumi: BISS ir attīstījis dažādu programmu un projektu novērtēšanas pētījumu virzienu, kas aptver gan ES un citu ārvalstu fondu finansētu programmu darbības izvērtējumu, gan sabiedrības informēšanas kampaņu analīzi un novērtēšanu, gan noteiktu programmu projektu iesniegumu un īstenošanas izvērtējumu. Nozīmīgākie pētījumi pēdējos gados: "Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” izvērtēšana 2004.-2009. gada periodā" (2011); "Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas (finanšu atbalsta) „Pārmaiņu iespēja skolām” ietekmes novērtējums" (2011; 2013); "Pētījuma par Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanu Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā izstrāde" (2012); "Novērtējuma veikšana par vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidotā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda īstenošanu Latvijā laika periodā no 2007. līdz 2010.gadam" (2012); "Mūžizglītības programmas „Leonardo da Vinci” apakšprogrammas mobilitātes un inovāciju pārneses projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšana" (2012, 2013).

 • starptautiskie salīdzinošie pētījumi: BISS ir vairāku starptautisku projektu līdzdalībnieks: International Social Survey Programme (ISSP), European Values Survey (EVS), New Baltic Barometer (NBB), Nordic-Baltic Barometer, YiES - Youth and inter Ethnic Schools (the Daphne project), Training and Mentoring of Science Shops (TRAMS), Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education (INCLUD-ED), Youth in Europe: Youth and Wealth (ECAD - European Cities Against Drugs).
 • informācijas un zināšanu izplatīšana ieinteresēto pušu, sociālo partneru un sabiedrības vidū: kopš 2004. gada BISS publicē un publiski izplata lielāko daļu savu veikto pētījumu (lielākā daļa pētījumu ir nodrukāti vidēji 100-150 eksemplāros).

 Pētījumu lauks

 • demokrātija
 • diskursu analīze
 • etnopolitika
 • izglītības politika
 • migrācija
 • minoritātes
 • nodarbinātības politika
 • pilsoniskā sabiedrība
 • sociālā iekļaušana
 • veselības politika
 • vērtības

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design