Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Oksana Žabko

Oksana Žabko

projektu direktore - pētniece

institūtā strādā kopš: 2007
pētnieciskās intereses: nodokļu un pabalstu sistēma (sociālie aspekti), apmierinātība ar darbu, darba motivācija, migrācija, izlases veidošanas jautājumi kvantitatīvos pētījumos, datu atbilstības un uzticamības novērtēšana

Izglītība
2018 - līdz šim brīdim

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, socioloģijas doktorantūras programma

1997 - 1999

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,
maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1993 - 1997

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

Darba pieredze
No 2007 Projektu direktore, nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”
2006 - 2007 Projektu direktore, FACTUM research studio
2004 - 2006 Vecākā projektu vadītāja, FACTUM research studio
2000 - 2006 Lektore Rīgas Stradiņu universitātē Eiropas Studiju fakultātē
1997 - 2003 Projektu vadītāja, Baltijas Datu nams
Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību sabiedriskā transporta jomā) (2020)
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums (2020)
Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums (2019-2020)
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā) (2019-2020)
Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020.gadā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā (2019)
Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā (2018-2019)
Starptautiskās mobilitātes dalībnieku profesionālās izglītības jomā turpmākās gaitas (2018-2019)
Atkarību izraisošo vielu lietošanas tendenču analīze ieslodzījuma vietās Latvijā 2018. gadā (2018)
Ziņojuma sagatavošana par profesionālās izglītības modernizēšanu Latvijā: izglītības satura reforma un darba vidē balstītas mācības (2018)
Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017 (2017)
Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai (2017)
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte (2017)
Ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai (2017)
The facilitation of labour migration through temporary work agencies: the example of Latvia to Norway (2014-2017)
Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanu izklaides vietās 2016. gadā (2016)
Kvalitatīvs pētījums par Latvijas veselības aprūpes sistēmas vājajām vietām (2015)
Pētījums par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā (2015)
ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām monitorings 2010-2014 (2015)
Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē (2015)
Pētījums par narkotiku izplatību Latvijas ieslodzījuma vietās 2014.gadā (2014)
Iedzīvotāju aptauja - administratīvo procedūru novērtējums (2010-2014)
Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums (2013)
Etniski heterogēnas pirmskolas izglītības iestādes: lingvistiskās situācijas un sagatavotības biligvālās izglītības īstenošanas izpēte (2013)
Kvalitatīvs pētījums "Par trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas nepilsoņu viedokli par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai kavē pilsonības iegūšanu (2013)
Administratīvo prasību analīze un kontrolējošo institūciju darbības novērtējums veselības aprūpes pakalpojumu jomā (2012)
Integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas veidošana (2011)
Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" izvērtēšana 2004.-2009. gada periodā (2011)
Pētījums "Pārskats par NVO darbību Latvijā" (2011)
Publiskās un privātās partnerības izplatību Latvijā veicinošo un kavējošo faktoru socioloģiska analīze (2010)
Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana (2009)
Pētījums par situāciju brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas jomā (2009)
Darba tiesību un darba drošības problēmjautājumu izpēte un darba tiesību aizstāvības rīcībstratēģiju modelēšana (2009
Valsts svētki un to svinēšana sabiedrības vienotībai (2007-2008)
Optimāla, nodarbinātību veicinoša nodokļu un pabalstu sistēma (2005-2007)
Darba algas un to ietekmējošie faktori (2005-2006)
Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējas darba tirgū (2005-2006)

Publikācijas
Knusten, H., M. Fangen, K., and Žabko O. (2019). Integration and Exclusion at Work: Latvian and Swedish Agency Nurses in Norway [Integrācija un atstumtība darbā: Latvijas un Zviedrijas darba aģentūru medmāsas Norvēģijā] Jounranl of International Migration & Integration. Pieejams: https://doi.org/10.1007/s12134-01900660-5
Žabko O., Fangen, K. and Endresen, S. (2019). Latvian Migrants'Circular or Permanent Migration to Norway: Economic and Social Factors [Latvijas migrantu svārstīgā vai patstāvīgā migrācija uz Norvēģiju: ekonomiskie un sociālie faktori] Nordic Journal of Migration Research, Volume 9: Issue 1, pp:61-79 Pieejams: https://doi.org/10.2478/njmr-2019-0007

Žabko O., Aasland, A. and Endresen, S.B., (2018). Facilitating labour migration from Latvia: strategies of various categories of intermediaries [Veicinot darba migrāciju no Latvijas: dažādu starpnieku veidu stratēģijas] Journal of Ethnic and Migration Studies. Volume 44.Issue 4: Special Issue: Exploring the Migration Industries.DOI: 10.1080/1369183X.2017.1315508

Žabko O. (2018). šķirklis "Ekonomikas socioloģija" Nacionālā Enciklopēdija

Dalība profesionālās organizācijās
Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) biedrs, no 2008-2018 valdes locekle

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design