Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Inese Šūpule

Inese Šūpule

valdes locekle 
vadošā pētniece

institūtā strādā kopš: 2000
pētnieciskās intereses: sabiedrības integrācija (sociālie un etniskie aspekti), etniskās attiecības, migrācijas procesi, vērtību pētījumi, politiskā līdzdalība un pētījumu metodes socioloģijā

Izglītība
2012 Latvijas Universitāte, socioloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.soc.)
2005 - 2011

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, doktorantūra socioloģijā

1997 - 1999

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte,
maģistra grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1993 - 1997

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, specialitāte: socioloģija

1982 - 1993

Rīgas 1. ģimnāzija
Papildus izglītība
23/06/2010-06/07/2019 Eiropas Universitātes institūts, Migrācijas politikas centrs, 15. Migrācijas vasaras skola.
01/10/2018-12/10/2018 20/05/2019 -24/05/2019 Stažēšanās un zināšanu pilnveidošana Oslo Metropolitēna Universitātes (OsloMet) institūtā "Norvēģijas institūts urbāniem un reģionāliem pētījumiem".
16/03/2012-15/06/2012 Boloņas Universitāte (Itālija), Tālmācības kurss "Migrācija, attīstība un cilvēktiesības (Migrations, Development and Human Rights), 50 kontaktstundas
Darba pieredze
12/2004- šobrīd

Vadošā pētniece, valdes locekle, nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences"

01/2000 - 12/2004 Vadošā pētniece, BO SIA "Baltijas Sociālo zinātņu institūts''
12/2013 - šobrīd Pētniece, Latvijas Universitāte, Filozofijas un Socioloģijas institūts
02/2007-01/2016

Lektore, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāt. Kurss socioloģijas maģistratūras programmā "Imigrācija, integrācija, identitāte", pasniegšana angļu valodā starptautiskās maģistratūras programma MISOCO programmā (kopā ar B.Zepu, E. Kļavi un B.Belu), 2010-2016. Socioloģijas bakalaura programmā kursi "Kvantitatīvās metodes socioloģijā" un "Kursa prakse kvantitatīvajās metodēs" (A kurss, 6KP; kopā ar I. Lāci), 02/2007-06/2012

Starptautiskā eksperta darba pieredze
03/2019-06/2020 Eiropas Komisija, EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Eksperts novērtētājs KA3 projektiem "Atbalsts politikas reformām. Sociālā iekļaušana un kopīgas vēr'tības: izglītība un apmācība" (Call for proposals EACEA/34/2019). Novērtēti 12 projekti
08/2019-05/2020 Eiropas Komisija, ICF Nacionālais eksperts projektā "ESF ietekmes izvērtēšana 9. SAM sasniegšanai "Veicināt sociālo iekļaušanu, apkarot nabadzību un jebkāda veida diskrimināciju"
06/2016 Eiropas Komisija, EACEA. Ārējais novērtētājs KA3 projektiem "Sociālā iekļaušana ar izglītības, apmācību un jauniešu aktivitātes pasākumiem'' (External evaluator for qualitative assesment of proposals for KA3 Social Inclusion through education, training and youth proposals submitted within the framework of the ERASMUS+ pROGRAMME 2016 selection; Call for Proposals EACEA 05/2016). Izvērtēti 11 projektu pieteikumi
03/2016; 03/2015 Eiropas Komisija, EACEA. Ārējais novērtētājs pieteikumiem "Eiropa pilsoņiem 2014-2020" (External evaluator for qualitative assesment of proposals for Europe for Citizens Programme 2014-2020, Stand 2. Civil soeciety projects)Novērtēts 11 projektu pieteikums 2015. gadā, 40 projektu pieteikumi 2016. gadā
Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
Augsti kvalificētu speciālistu migrācijas izpēte: emigrācija un atgriešanās Latvijā. (2017-2020)
Izglītības pārvaldība lauku depopulācijas apstākļos: Norvēģijas un Latvijas salīdzinājums. (2015-2017)
EX-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai. (2017)
Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai. (2017)
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte. (2017)
Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā 2016. gadā. (2016)
Kvalitatīvs pētījums par Latvijas veselības aprūpes sistēmas vājajām vietām. (2015)
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomu analīze Latvijā, novērtējot "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012-2018. gadam" (2015)
Pētījums "Mazākumtautību ļīdzdalība demokrātiskos procesos Latvijā ''. (2015)
Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā (2015)
ES fondu līdzfinansēto projektu izvērtēšana trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā laika periodā no 2011-2013. gadam. Izvērtēti 56 projekti (2015)
Pētījums par administratīvā sloga samazināšanas iespējām un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanā (2015)
Pētījums par valsts pārvaldes lomu un attīstību nākotnē (2015)
Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika. (2013-2015)
Latvijas nepilsoņu integrācijas politikas analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUMI UN DIALOGS. (2013-2014)
Publikācijas (saīsināts)
Šūpule, I. (2019). Mobility Motivation and Experiences of Highly Skilled Latvians Abroud. Folia Geographica 17: 101-108. ISSN 1407-5229
Šūpule, I. (2019). Community School Model: Is it an Alternative for School Closures in Rural teriritories? Eastern European Countryside 25(1): 171-193. The Journal of Nicolaus Copernicus University, Torun. (Scopus).
Kļave, E., Šūpele, I. (2019). Return Migration Process in Policy and Practice. In. R. Kaša and I. Mieriņa (eds.) The Emigrant Communities of Latvia: National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics, 261-282. Springer
Šūpule, I. (2019). Latvijas augsti kvalificēto speciālistu migrācijas izpēte: migrācijas lēmumu pieņemšanas process un to ietekmējošie faktori. Grām. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija. LU 76 konference: tēzes un raksti (red. Solveiga Krūmiņa-Koņkova). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. 73-75. lpp.
Šūpule, I. & Soholt, S. (2018). Rural Municipalities and Change in Local School Structure: Comparing Room for Manoeuvre among Rural Municipalities in Latvia and Norway, Scandinavian Journal of Education Research, p. 1470-1170
Šūpule, I.& Kļave, E. (2018). Belonging and Returning home: Deconstruction of Latvian Returnees' National Identity. Humanities and Social Sciences latvia. Vol. 26 (1) (2018, Springer-Summer), p. 4-24.
Šūpule, I. (2018). Romu, krievu un latviešu džīvestāsti Latvijā: [recenzija] / Inese Šūpule, (Apskati) // Akadēmiskā dzīve Nr. 54 (2017/2018), 106-107. lpp
Šūpule, I. (2018). Migrācijas ēnas puses laulību migrācijas kontekstā: ekspluatatīvas fiktīvas laulības. Grām. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija. Rakstu krājums (red. Solveiga Krūmiņa-Koņkova). Rīga: latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūts. 189-208. lpp
Kļave, E., Šūpule, I. (2017). Latvian and language competition in the diaspora (emigrant community). // Language situation in Latvia: 010-2015: A sociolinguistic study. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017 P. 123-155
Šūpule, I., Apine, L., Šalmiņa, L., Kārkliņa, I., Krieķe, L. (2016). Remigrācijas politika Eiropā un citās valstīs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 1-86 lpp.
Šūpule, I. (2016). Human trafficking and sham marriages in Latvia. In Viuhko, M.; Lietonen, A.;Jokinen, A.;Joutsen, M. (eds.) Exploiative sham marriages: exploring the links between human traffcking and sham marriages in Estonia, Ireland, Latvia, Lithuania and Slovakia. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with theUnited Nations (Heuni). pp.194-253.
Kļave, E., Šūpule, I. (2016). Latviešu valoda diasporā valodu konkurences apstākļos. Monogrāfijā Valodas situācija Latvijā 2010-2015. Sociolingvistisks pētījums. (red. Linda Lauze). Rīga: Latviešu valodas aģentūra. 123.-155. lpp.
Kļave, E., Šūpule, I. (2015). Remigrācijas procesa analīze: politika un prakse. Monogrāfijā latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora (red. I. Mieriņa). Rīga: Latvijas Universitāte. 194-209. lpp.
Kļave, E. Šūpule, I. Zepa, B. (2015). Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā. Pētījuma rezultāti. Rīga: sabiedrības integrācijas fonds, 2015. 1-108. lpp
Zepa, B., Kļave, E., Šūpule, I. (2015). Russian-Latvian language conflictin urban settings in Latvia, Humanities and Sociel Sciences. Latvia. Vol. 23, Issue 1 (Springer-summer 2015). University of Latvia. pp. 42-64.
Šūpule, I., Kļave, E., Koroļeva, I. (2015). Latvijas iedzīvotāju atgriešanās stāstu analīze: atgriešanās iemesli un teorētiskie modeļi. Akadēmiskā dzīve. Nr.51, Rīga: LU Apgāds. 49.-56. lpp
Ķļave, E., Šūpule, I. (2015). Re-emigrācijas politika Latvijā: re-emigrantu perspektīva. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. (red. baiba Bela). Rīga: Ltvijas Universitāte. 32.-51. pp
Šūpule, I. (2014). Chapter 17: Latvia. In European Immigration. A Sourcebook. (ed. Anna Triandafyllidou and Ruby Gropas). Ashgate Publishing Ltd. pp. 211-223.
Šūpule, I., Bebriša, I., Kļave, E. (2014). Analysis of Integration of Latvian Non-citizens.LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. pp. 1-108.
Šūpule, I., Bebriša, I. Kļave, E. (2014). Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 1-80. lpp
Šūpule, I. (2014). politikas plānošanas nacionālās īpatnības: izlikšanās un neīstenojamu vēlmju plānošanas dokumenti kā valsts pārvaldes elements. Žurnāls "Akadēmiskā dzīve" Nr. 50, Rīga: LU apgāds, 35.-41. lpp
Zepa, B., Kļave, E., Šūpule, I. (2014). Nacionālās identitātes veidošanas diskursi Latvijā. Gram. Rozenvalds, J., Zobena, A. (zin.red.. Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014., 53.-78. lpp
Kļave, E., Šūpule, I. (2013). Nacionālā identitāte un diskurss: teorētiskas refleksijas. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 1-98. lpp.
Kļave, E., Šūpule, I., Zepa, B. (2013). Nacionālā identitāte: valsts valodas diskursīvās prakses. Letonikas V kongress. Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 229-243. lpp
Kļave, E., Šūpule, I., Bebriša, I. (2013). Etniski heterogēnas pirmskolas izglītības iestādes lingvistiskā situācija un sagatavotība bilingvālās izglītībasīstenošanai. Pētījuma rezultāti (atbildīgā redaktore S. lazdiņa, recenzente Irina Maslo) Rīga: Latviešu valodas aģentūra.
Šūpule, I. (2012) Constructions of Nation and Ethnic Identity in Online Discussions on Referenda Initiatives in Latvia. In: Baltic Journal of European Studies (BJES). Vol.2,No.1, June 2012. Journal published by Tallinn University of Technology
Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L. (2011) Integration: Practice and Perspectives. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co KG, 207.lpp. (ISBN 978-3-8443-2332-0).
Žabko O., Zepa B., Šūpule I., Vaivode L. (2010) Publiskā un privātā partnerība Latvijā: pieredze un perspektīvas. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-144
Šūpule, I. (2009) The Bussiness Environment: Case Study Latvia, In: Economic Styles in the Process of EU Eastern Enlargement. (ed. Heinz Rieter and Joachim Zweynert), Baden-Baden: Nomos Verlagsgessellschaft, pp.185-218.

Zepa B., Šūpule I., Ķešāne I., Lulle A., Hazans M., Žabko O., Bebriša I., Krastiņa L. (2009) Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-215

Šūpule, I., Lāce, I., Ieviņa, I., Some, A. (2007) Pētnieku un sabiedrisko organizāciju sadarbība: iespējas un vajadzības. Baltic Institute of Social Sciences, lpp. 1-67.
Šūpule, I. (2007) Chapter 15: Latvia, In: European Immigration. A Sourcebook. (ed. Anna Triandafyllidou and Ruby Gropas), Ashgate Publishing Ltd., pp. 199-210.

Šūpule, I. (2007) Etniskās attiecības un akulturācijas procesi Latvijā: iedzīvotāju attieksmes pret dažādām akulturācijas stratēģijām. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 714. sējums (red. Tālis Tisenkopfts), Latvijas Universitāte, 31. – 43.lpp.

Zepa, B., Šūpule, I. (2006) Etnicitātes konstruēšana: politiķi un masu mediji kā nozīmīgākie aģenti. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 701. sējums (red. Tālis Tisenkopfts), Latvijas Universitāte, 109. – 119.lpp.

Zepa, B., Šūpule, I. (2006) Ethnopolitical Tensions in Latvia: Factors Facilitating and Impeding Ethnnic Accord, In: Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions (ed. Nils Muižnieks), LU Akadēmiskais apgāds.

Б. Зепа, И. Шупуле , Л. Крастиня „Латвия” // „Этническая ситуация и конфликты в государствах СНГ и Балтии. Ежегодный доклад 2005” / Под ред. В.Тишкова и Е. Филипповой – М.: УОП ИЭА РАН, 2006

Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L., Ķešāne, I., Grīviņš, M., Bebriša, I., Ieviņa., I. (2006) Integrācijas prakse un perspektīvas. Baltic Institute of Social Sciences. Rīga, lpp. 1-250.

Šūpule, I. (2005) Active Civic Participation of Immigrants in Latvia  Published: 03.06.2005.

Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L. (2005) Tolerance and Future, In: Negotiating Futures – States, Societies and the World. Edited by Žanete Ozoliņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, p. 173-184.

Zepa, B., Šūpule, I. , Kļave, E., Krastiņa, L., Krišāne, J., Tomsone, I. (2005) Etnopolitiskā spriedze Latvijā: konflikta risinājuma meklējumi. Baltic Institute of Social Sciences. Rīga, lpp. 1-72.

Šūpule, I. (2004) The referendum on Latvia’s accession to the European Union: Analysis and conclusions, In: Ethnicity Studies 2004: Perceptions of European Integration. Edited by Natalija Kasatkina. Vilnius: Eugrimas, p. 59-68.

Zepa, B., Šūpule, I., Krastiņa, L., Penķe, I., Krišāne, J. (2004) Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija. Baltijas Sociālo Zinātņu institūts. Rīga, lpp. 1-84.

Dalība profesionālās organizācijās
Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) biedre

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design