Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 

CV

Līva Krieķe

asistente- pētniece

institūtā strādā kopš: 2016
pētnieciskās intereses: medicīnas antropoloģija, sabiedrības integrācija (sociālie aspekti), kvalitatīvo pētījumu metodoloģija

Izglītība
2015 - 2016    

Aristoteļa universitāte Salonikos, Sociālā antropoloģija, maģistrs. (Erasmus + programmas ietvaros)

2013 - 2016

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikāciju fakultāte, maģistra grāds sociālajā antropoloģijā

2009 - 2012 Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, bakalaura grāds kultūras un sociālajā antropoloģijā
Darba pieredze
2016 - līdz šim brīdim Asitente- pētniece, nodibinājums "Baltic Institute of Social Siences'' 
12/2014 - 07/2015 Zinātniskā asistente, Filozofijas un Socioloģijas institūts
03/2014 - 11/2014 Pētniece, Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs
10/2013 - 05/2014 Brīvprātīgā, Cultural Triangle of Prespa
Zinātniski pētnieciskā darbība (saīsināts)
“Ex-post izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai” (2022-2023)
Emigrācija no mūsdienu Norvēģijas: kas, kāpēc un kā tas ietekmē Norvēģijas sabiedrību? (2022-2024). Starptautisks projekts sadarbībā ar Norvēģu pētniecisko institūtu NIBR (Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR), Oslo Metropolitan University
"Pētījums par ģimenes asistenta pakalpojuma efektivitāti atbalsta nodrošināšanā ģimenēm" (2021-2023)
“Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. padziļināts izvērtējums par maznodrošinātām personām)" (2022) 
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevielīdzību transporta jomā) (2020)
Apvienoto Nāciju Organizāciju Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām izvērtējums (2020)
Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums (2020)
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un mājokļa pieejamības jomā) (2019)
Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas'' īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iek;laušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā (2019) 
Starptautiskās mobilitātes dalībnieku profesionālās izglītības jomā turmpākās gaitas (2018)
"Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju reemigrācijas veicināšanai" (2017)
„Par pētījuma ex-ante veikšanu”. Pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtēšanas rezultāti un to analīze (2017)
„Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību izpēte” (2017)
                                                  „Interventions to increase TB treatment adherence and improved treatment outcomes among specific hard-to-reach and vulnerable population groups in Riga, Latvia” (2017)
„Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību izklaides vietās” (2016)
Dalība profesionālās organizācijās

                          

Latvijas antropologu biedrība, biedrs

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design