Jaunumi
Par BISS
Darbinieki
Raksti
Pētījumi
Kontakti
Saites
 
 

  Projekts „Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017” 
29/09/2017

 

Šis ir ceturtais pētnieciskais projekts par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru īsteno nodibinājuma „Baltic Institute of Social Sciences” pētnieku grupa. 2009. gadā tika veikts pirmais pētījums - „Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana” (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda darbības ietvaros), balstoties uz šo kuru 2011. gadā nodibinājums īstenoja nākamo projektu „Integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas veidošana” (Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda darbības ietvaros). 2015. gadā nodibinājuma pētnieces piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā projektā “Trešo valstu pilsoņu portrets Latvijā” (Eiropas Komisijas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds).

Pētījuma projekts „Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017” ir plānots kā secīgs pētījums 2009. un 2015. gadā veiktajiem pētījumiem, kas ļauj iegūt izpratni par aktuālo situāciju, novērtēt izmaiņas un radīt informatīvo bāzi valsts imigrācijas un integrācijas politikas tālākajai īstenošanai. Atšķirībā no iepriekšējiem pētījumiem šajā projektā ir iekļauta jauna mērķa grupa – starptautiskās aizsardzības personas (bēgļi, patvēruma meklētāji un alternatīvo statusu ieguvušas personas).

Projekta vispārīgais mērķis ir novērtēt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014 – 2020) mērķa grupas (trešo valstu pilsoņu un starptautiskās aizsardzības personu) situāciju un iekļaušanās Latvijas sabiedrībā procesu. Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt trešo valstu pilsoņu vajadzību analīzi turpmākai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda aktivitāšu plānošanai un efektīvai līdzekļu ieguldīšanai.

Galvenie pētnieciskie pasākumi ir:
• Situācijas analīze: nacionālā tiesiskā regulējuma izpēte attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un starptautiskās aizsardzības personām;
• Kvantitatīvā izpēte: statistikas analīze un trešo valstu pilsoņu aptauja;
• Kvalitatīvā izpēte: padziļinātās intervijas ar trešo valstu pilsoņiem, starptautiskās aizsardzības personām, pašvaldību un NVO pārstāvjiem;
• Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014 – 2020) finansēto projektu izpēte;
• Ārvalstu pieredzes un normatīvā regulējuma analīze par trešo valstu pilsoņu un starptautiskās aizsardzības personu integrācijas iespējām vietējā sabiedrībā.

Plānotais rezultāts ir pētījuma ziņojums, kurā tiks iekļauti visu minēto pētniecisko pasākumu rezultāti un secinājumi, ietverot rādītāju dinamikas analīzi, kā arī sagatavoti priekšlikumi un iespējamie risinājumi par mērķa grupas iekļaušanās sabiedrībā mērījumu veikšanu jeb monitoringa sistēmu, nosakot konkrētus rādītājus un to datu avotus, un nepieciešamajām tiesiskā regulējuma izmaiņām. Pētījuma ziņojums būs pieejams 2018. gada janvārī.

Projekts (Nr. PMIF/12/IZV/2017/1/01) tiek īstenots no 2017.gada 22. septembra līdz 2017.gada 31. decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 31 418,14 eiro.

  Pētījums „Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai” 
17/07/2017

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” pēc Pārresoru koordinācijas centra pasūtījuma veic izpēti par līdz šim īstenotajām pašvaldību aktivitātēm remigrācijas veicināšanai Latvijā. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas pašvaldību plānotajiem un īstenotajiem atbalsta politikas instrumentiem aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai. Pētījumā tiek sagaidīts, ka nepieciešamo informāciju sniegs pašvaldību domju un pašvaldību administrāciju vadītāji. Pētījuma īstenošana ir uzsākta 2017. gada 1. jūlijā un tā ilgs līdz šī gada 30. novembrim. Pētījums ietver pašvaldību vadības un administrācijas aptauju visā Latvijā (telefonintervijas), un atsevišķu pašvaldību gadījumu padziļinātu izpēti (padziļinātās intervijas ar pašvaldību domju un pašvaldību administrāciju vadītājiem, uzņēmējiem un remigrantiem).

  Pētījums „Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un  vajadzību izpēte” 
17/07/2017

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) uzdevumā veicis pētījumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzību apzināšanu un mērķtiecīgāko motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu noteikšanu. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kādas ir Latvijas iedzīvotāju vajadzības un kāds atbalsts viņiem ir nepieciešams, lai apzinātos savas tiesības, mainītu savu līdzšinējo dzīves situāciju un sekmīgāk iekļautos sabiedrībā, izglītībā un nodarbinātībā. Pētījuma tiešās mērķa grupas ir: 1. sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji; 2. sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma); 3. sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni; 4. sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes. Pētījumā izmantotas kvalitatīvās pētījumu metodes – padziļinātās intervijas un fokusa grupu diskusijas. Kopumā pētījumā ir veiktas 126 padziļinātās intervijas: 109 padziļinātās intervijas ar tiešo mērķa grupu pārstāvjiem un 17 padziļinātās intervijas un 4 fokusa grupu diskusijas ar citu ieinteresēto pušu pārstāvjiem. Pētījuma gala ziņojums un kopsavilkums pieejams SIF mājaslapā.

  Ex-ante izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai 
25/04/2017

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Labklājības ministrijas uzdevumā izstrādā pētījumu, kas norisinās projekta „Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Pētījuma mērķis ir iegūt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju, kas raksturo šī brīža sociālo dienestu darbību, aptverot visas sociālā darba procesā iesaistītās puses. Pētījums ietver pašvaldību iedzīvotāju aptauju visā Latvijā, padziļinātās intervijas un aptauju ar sociālo dienestu vadītājiem un pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba speciālistiem. Pētījumā tiek veiktas arī intervijas ar pašvaldību domju un pašvaldību administrāciju vadītājiem un diskusijas ar to institūciju pārstāvjiem, ar kuriem sociālie dienesti sadarbojas klientu sociālo problēmu risināšanas procesā. Pētījuma īstenošana ir uzsākta 2016. gada decembrī un tā ilgs līdz 2017. gada septembrim. Sīkāka informācija par Labklājības ministrijas projektu pieejama šeit.

  Pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanu izklaides vietās 2016. gadā 
25/04/2017

Pētījums „Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās 2016. gadā” ir salīdzinošs pētījums par atkarību izraisošo vielu izplatību, lietošanu un ierobežošanu izklaides vietās (iepriekš šādi pētījumi veikti 2008. un 2012. gadā). Pētījuma mērķis bija iegūt nacionālā līmenī salīdzināmus datus par narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas problemātiku izklaides vietu apmeklētāju vidū, kā arī noskaidrot vielu lietošanas paradumus un modeļus populārākajās izklaides vietās. Pētījumā tika pētītas arī jaunās tendences, iespējamo paradumu maiņa un lietoto vielu izplatības līmenis izklaides vietu apmeklētāju vidū. Pētījuma gala ziņojums pieejams SPKC mājas lapā.

  Izstrādāts pētījums par mazākumtautību līdzdalību demokrātiskajos procesos Latvijā
18/03/2016

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” Kultūras ministrijas uzdevumā īstenoja pētījumu par mazākumtautību līdzdalību demokrātiskajos procesos Latvijā. Pētījuma mērķis bija apkopot informāciju par mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām Latvijā un noskaidrot Latvijas mazākumtautību piederības sajūtu un līdzdalību politiskajos un sabiedriskajos procesos.

Pētījuma ziņojums sagatavots latviešu, angļu un krievu valodā. Ar to iespējams iepazīties šeit.

 

Pārpublicēšanas, citēšanas un datu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta
Copyright © 2004-2013 BISS | Sebastian Gruber Design